การอบรมมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ read more

วัน เดือน ปี รายละเอียด 26-30 ต.ค. 2563 สอบประมวลผลความรู้ ทุกระดับชั้นปี 4 พ.ย. 2563 วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าฯ 9 พ.ย. 2563 ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 10-11 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น…

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ read more