มหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา
“การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา” ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565
16-19 มิถุนายน 2565
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 หุ่นยนต์อัตโนมัติขนถ่ายพัสดุ

ชื่อทีม PLB (กล้วยตาก)

ชื่อครูที่ปรึกษา

  • นายสมปอง ศรีลักษณ์
  • นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา

  • นายณัฐกิตติ์ ก้อนเครือ
  • นายธนาวัฒน์ สาศิริ
  • นางสาวดุสิตา แซ่คู่
  • นายวรธน หล้าหาญ
  • นางสาวสิริฤทัย ชูภู่

ภาพการรับรางวัล 19 มิถุนายน 2565

วิดีโอการแข่งขัน

ภาพการจัดทำ

Social Share