การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนใหม่ read more

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา read more