กำหนดการลงทะเบียนเรียน การสอบแก้ตัว และวันเปิดภาคเรียน วัน เดือน ปีรายละเอียด25-26 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.25 ตุลาคม 2564 – 8 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามแผนการเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพิ่ม ปรับรายวิชา ถอนรายวิชาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ชำระเงินค่าปรับ)27-28 ตุลาคม 2564สอบแก้ตัวระดับ ปวช.29 ตุลาคม 2564ประกาศผลการสอบแก้ตัว…

วัน เดือน ปี รายละเอียด 26-30 ต.ค. 2563 สอบประมวลผลความรู้ ทุกระดับชั้นปี 4 พ.ย. 2563 วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าฯ 9 พ.ย. 2563 ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 10-11 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น…

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ read more