กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน 2564 ภาคเรียนฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน)1-11 มีนาคม 2565ลงทะเบียนตามแผนการเรียนระดับ ปวส.1 ขึ้น ปวส.214 มีนาคม 2565วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (ตามแผนการเรียน)14-18 มีนาคม 2565– ครูที่ปรึกษาระดับ ปวส.1 ขึ้น ปวส.2 รวบรวมบัตรลงทะเบียน– ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อนช้ากว่ากำหนด (ปรับ 100 บาท) ชำระเงินที่ห้องการเงินภาคเรียนฤดูร้อน(เรียนซ้ำเรียนเพิ่ม)21-31 มีนาคม…

กำหนดการส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 วัน เดือน ปีรายละเอียด24 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565สอบประมวลความรู้ ทุกระดับชั้นปี7-11 มี.ค. 2565ส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน16 มี.ค. 2565ประชุมอนุมัติผลการเรียน18 มี.ค. 2565ประกาศผลการเรียน ระดับ ปวช. ปวส. และ ทล.บ.21-23…

กำหนดการลงทะเบียนเรียน การสอบแก้ตัว และวันเปิดภาคเรียน วัน เดือน ปีรายละเอียด25-26 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.25 ตุลาคม 2564 – 8 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามแผนการเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพิ่ม ปรับรายวิชา ถอนรายวิชาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ชำระเงินค่าปรับ)27-28 ตุลาคม 2564สอบแก้ตัวระดับ ปวช.29 ตุลาคม 2564ประกาศผลการสอบแก้ตัว…