วัน เดือน ปี รายละเอียด 26-30 ต.ค. 2563 สอบประมวลผลความรู้ ทุกระดับชั้นปี 4 พ.ย. 2563 วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าฯ 9 พ.ย. 2563 ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 10-11 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น…

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ read more

ระบบควบคุม Smart Farm แบบ Low Voltage ผ่าน Smartphone ได้รับรางวัล Honor Award และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Internet of Things (IoT) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา…

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ร่วมกับ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ร่วมจัดการแข่งขันทักษะการจัดการเครือข่าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในการจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2562 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีคณะกรรมการจาก บริษัท…