การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมนักเรียนใหม่ read more

กำหนดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาใหม่

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา ระดับชั้น สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 ปวส.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 ปวส.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ปวส.1 ปวส.2   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปวช.1…

กำหนดการถ่ายรูปและการแต่งกาย เพื่อทำบัตรนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา read more