กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแมคคาทรอนิกส์ ปีการศึกษา 2561 -วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.00-16.30 น. – สถานที่ดูงานสำนักปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคเหนือ (ตอนล่าง) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส – ขึ้นรถที่วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

รายชื่อกิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ สำหรับนักเรียน-นักศึกษาแต่ละระดับชั้นที่ต้องเข้าร่วม และเกณฑ์การผ่านกิจกรรมกลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 (เข้าค่ายปรับสภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2561