งาน “สุดยอดนวัตกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา”
การคัดเลือกหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564
26-28 กันยายน 2564

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1


ชื่อทีม    PLB (กล้วยตาก)

ชื่อครูที่ปรึกษา

– นายสมปอง ศรีลักษณ์
– นายปิยะชาติ แสงทอง
– นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
– นางสาวกิ่งดาว อยู่สมบูรณ์

รายชื่อนักเรียน-นักศึกษา

– นายณัฐกิตติ์ ก้อนเครือ
– นายธนาวัฒน์ สาศิริ
– นายฐตพล ทับทิมเกิด
– นายกันต์ดนัย เจียเรืองสาคร
– นายลักษณาวงศ์ เปียหมื่นไวย์
– นางสาวสุภาพร สุนทรานุวัตร

หุ่นยนต์อัตโนมัติขนถ่ายพัสดุมีรายละเอียดเฉพาะ ดังนี้

  1. ระบบควบคุมการทำงาน Arduino Mega 2560
  2. ระบบควบคุมการขับเคลื่อนตามเส้นนำทาง Auto-Calibrating Line Sensor
  3. ระบบขับเคลื่อนด้วย D.C. Gear Motor Encoder 12V
  4. การหยิบและขนถ่ายพัสดุใช้ Servo Motor
  5. การตรวจจับโลหะใช้ Metal Detector
  6. การตรวจจับสีพัสดุ TCS34725 RGB Color Sensor
  7. การตรวจจับ QR Code ESP32-CAM AI-Thinker และ โมดูลกล้อง OV2640

ภาพการรับรางวัล 11 พฤศจิกายน 2564

วิดีโอการแข่งขัน (วิดีโอทั้งหมดคลิกที่นี่)

ภาพการจัดทำ

Social Share