ระบบควบคุม Smart Farm แบบ Low Voltage ผ่าน Smartphone

ได้รับรางวัล Honor Award และรองชนะเลิศ อันดับ 2

ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ Internet of Things (IoT)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อนักศึกษา
– นางสาวอัจฉรา พานทองเกล้า
– นายวรากร บุญธนะสาร
– นายเรืองพัศตร์ ประวิทย์ชาติ

ครูที่ปรึกษา
– นายปิยะชาติ แสงทอง
– นายธนันต์ ศรีสกุล

Social Share