รายชื่อนักศึกษา

 1. นายณัฐกิตติ์ ก้อนเครือ
 2. นางสาวสิริฤทัย ชูภู่

ครูผู้ควบคุม
นางสาวกิ่งดาว อยู่สมบูรณ์
ครูผู้ฝึกสอน
นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ

รายชื่อนักศึกษา

 1. นางสาวสาวิตรี ทูคำมี
 2. นายชยพล บุญพยอม
 3. นางสาวพลอยขวัญ จอมนกเกษ

ครูผู้ควบคุม
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ

รายชื่อนักเรียน

 1. นายศุภกร อุ่นไพร
 2. นางสาวปลิตา จันทะคุณ

ครูผู้ควบคุม
นายณัฐพล นันทิ

รายชื่อนักเรียน

 1. นายณัฐภัทร แก้วนิล
 2. นายภานุพงศ์ ภู่ขาว

ครูผู้ควบคุม
นายพนธกร พงศ์จิระปัญญา

รายชื่อนักศึกษา

 1. นายธีรภัทร บุญสิงห์
 2. นายณัฐพล ภูษา

ครูผู้ควบคุม
นายนพพร จูจันทร์

รายชื่อนักเรียน

 1. นายรพีรักษ์ อ่อนเอม
 2. นายศักดิ์สิทธิ์ ทองนึก
 3. นายสินธุ พรมมาอินทร์

ครูผู้ควบคุม
นายสพลดนัย จีนาพงษ์

Social Share