ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อนักศึกษา
– นายปัญญา กสิการ
– นายวิจัย สำลี

ครูที่ปรึกษา
– นายบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์

Social Share