วัน เดือน ปี รายละเอียด
26-30 ต.ค. 2563 สอบประมวลผลความรู้ ทุกระดับชั้นปี
4 พ.ย. 2563 วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนพร้อมใบแสดงความก้าวหน้าฯ
9 พ.ย. 2563 ประชุมอนุมัติผลการเรียน ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
10-11 พ.ย. 2563 ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.
12-13 พ.ย. 2563 สอบแก้ตัว
16 พ.ย. 2563 ส่งผลสอบแก้ตัว ประกาศผลสอบแก้ตัว ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
16 พ.ย. 2563  เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

ที่มา ประกาศวิทยาลัยฯ 17 กันยายน 2563

Social Share