ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562
ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
ณ อาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

รายชื่อนักศึกษา
– นางสาวอนันทิยา ใหญ่พงษ์
– นายกฤชณรงค์ นาคใย

ครูที่ปรึกษา
– นางสาวนันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์
– นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ

 

Social Share