ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ภาคเหนือ
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 17-21 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย

ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier) อันดับ 2
ทักษะการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อันดับ 2
ทักษะ ไมโครคอนโทรลเลอร์ อันดับ 5

ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)

รายชื่อนักศึกษา

ครูที่ปรึกษา
ครูบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์

ทักษะ ไมโครคอนโทรลเลอร์

รายชื่อนักศึกษา
นายนิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ
นายกฤชณรงค์ นาคใย

ครูที่ปรึกษา
ครูนันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์

Social Share