โครงสร้างหลักสูตร

ระดับ โครงสร้างหลักสูตร
ปวช. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
 – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
ปวส. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เข้าเรียนปี แผนการเรียน
2566 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
      กลุ่ม 1-2
2565 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
      กลุ่ม 1-2
2564 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
      กลุ่ม 1-2
2563  – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
      กลุ่ม 1-2
2562 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
 – สาขางานเมคคาทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2

แผนการเรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เข้าเรียนปีแผนการเรียน
2566สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สายตรง
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6
2565สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6
สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สายตรง
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6
2564สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6

สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สายตรง
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6
2563สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6

สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6