กำหนดการโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักเรียนระดับ ปวช. 1

(เข้าค่ายปรับสภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมกำหนดการเข้าค่ายปรับสภาพ-2561-1

Social Share