สาขาวิชาที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์