รายชื่อกิจกรรมกลางของวิทยาลัยฯ สำหรับนักเรียน-นักศึกษาแต่ละระดับชั้นที่ต้องเข้าร่วม และเกณฑ์การผ่านกิจกรรมกลาง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

Social Share