ปรัชญาแผนกฯ

ศึกษาทันสมัย ใฝ่ความรู้ สู้การงาน สานคุณธรรม

วิสัยทัศน์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เหมาะสมกับโลกแห่งการพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของโลกอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาไม่สิ้นสุด รวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนต่าง ๆ อันจะเป็นไปในแนวทางการส่งเสริมความรู้ ทักษะทั้งทางภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ โดยให้เนื้อหาที่มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันตลอด ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กับการดำเนินชีวิตที่ดีในอนาคต