ประวัติแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ.2518 โรงเรียนการช่างพิษณุโลกได้จัดตั้งแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคมขึ้น โดยเปิดทำการสอนนักเรียน ระดับ ปวช. 2 ห้อง ห้องละ 35 คน
เป็นนักเรียน รอบเช้า 35 คน นักเรียนรอบบ่าย 35 คน รวม 70 คน ใช้อาคารโรงฝึกงาน แบบฟันปลาเป็นที่ทำการแผนก
พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรวมโรงเรียนการช่างพิษณุโลก
โรงเรียน อาชีวศึกษาพิษณุโลก และวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลกเข้าด้วยกัน แล้วยกฐานะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก โดยโรงเรียนการช่างพิษณุโลกเป็นวิทยาเขตที่ 2
และแผนกช่างวิทยุและโทรคมนาคม ได้เปลี่ยนชื่อแผนกเป็นแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ.2522 กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้แยกวิทยาเขตแห่งที่ 2 ออกจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และจัดตั้งเป็น วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พ.ศ.2523 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ได้ย้ายที่ทำการแผนกจากโรงงานแบบฟันปลา ไปอยู่ที่ชั้น 3 อาคารปางพุฒิพงศ์ ซึ่งเป็นอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น
พ.ศ.2527 เปิดทำการสอนในระดับ ปวส. สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
พ.ศ.2538 เปิดทำการสอนในระดับ ปวส. สาขาช่างโทรคมนาคม
พ.ศ.2557 เพิ่มห้องเรียนชั้น 2 อาคารปางพุฒิพงศ์
พ.ศ.2558 เปิดทำการสอนในระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์