ฝึกงาน

ปฐมนิเทศนักศึกษา (ฝึกงาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  • ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกแผนกวิชา
  • ปวช.2 ช่างยนต์ (ทวิภาคี)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 น. 

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 (อาคารหอสมุด)

Social Share