ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– หรือเทียบเท่า

*ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
– สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
– สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
– หรือเทียบเท่า

*ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
– สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
– สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
– สาขาวิชาช่างยนต์
– สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
– สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
– สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
– สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง
– สาขาวิชาช่างต่อเรือ
– สาขาวิชาช่างพิมพ์
– สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
– สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
– สาขาวิชาช่างเครื่องมือวัดและควบคุม
– สาขาวิชาปิโตรเคมี
– หรือเทียบเท่า

*ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ