ครูผู้สอน

นายสมปอง ศรีลักษณ์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายมนตรี เตียวเจริญพร
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
นายพิเชษฐ์ ชาติวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
นายนพพร จูจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
นางสาวกิ่งดาว อยู่สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)
นายพนธกร พงศ์จิระปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นางจุฑามาศ เหล็กสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
นายพงษ์สิน เกิดคำ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– อุตสาหกรรมศาสตรบัญฑิต (อส.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา
นายบัณฑิต สายสุริยะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
– การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
นายณัฐพล นันทิ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
นางสาวจินดารัตน์ นันสัง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นายสพลดนัย จีนาพงษ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
นายจารุพัฒน์ สุขญาณกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นายสราวุฒิ ด้วงรอด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
– วิทยาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นายชัชวาลย์ บัวคำ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า
นายณฐกฤต มีนนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) วิศวกรรมการจัดการ
– ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา