ครูผู้สอน

นายมนตรี เตียวเจริญพร
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
นายบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
นายพิเชษฐ์ ชาติวรรณ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
นายสมปอง ศรีลักษณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
นายนพพร จูจันทร์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
นางสาวนันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)
นายเมธี สุ่นสุข
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
นายธนันต์ ศรีสกุล
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์
นายจักรพันธ์ พัชระพรรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
นายปิยะชาติ แสงทอง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์
นายจิณทวัฒน์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นายพนธกร พงศ์จิระปัญญา
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 นายวรวุฒิ สมบูรณ์ใจ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นางจุฑามาศ เหล็กสิงห์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
นายพงษ์สิน เกิดคำ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– อุตสาหกรรมศาสตรบัญฑิต (อส.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
– ศึกษาศาสตรมหาบัญฑิต (ศษ.ม.) บริหารการศึกษา
นายบัณฑิต สายสุริยะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
– การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา อุตสาหกรรมศึกษา
นายบัญชา สายสุริยะ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
นายณัฐพล นันทิ
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
– อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม