กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน  
7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนฝึกงานภาคเรียนฤดูร้อน ปวส.1 (สถ.)
ลงทะเบียนตามแผนการเรียนระดับ ปวส. (ม.6)
ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนสำหรับเรียนซ้ำเรียนเพิ่ม
25 กุมภาพันธ์ 2562 วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ปรับ 100 บาท)
4-8 มีนาคม 2562 ส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่งานทะเบียน
26 เมษายน 2562 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน และประมวลความรู้ภาคเรียนฤดูร้อน
1 พฤษภาคม 2562 ส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
3 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
6 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อน (ระดับ ปวช.)
7-8 พฤษภาคม 2562 สอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อน
9 พฤษภาคม 2562 ส่งผลสอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อน
10 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลสอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อน
   
ภาคเรียนฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาใหม่  
1 เมษายน 2562 วันเปิดเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปวส.1 (ม.6)
3 พฤษภาคม 2562 วันสุดท้ายของการเรียน และการประมวลผลความรู้รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปวส.1 (ม.6)
10 พฤษภาคม 2562 ส่งผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปวส.1 (ม.6)
17 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ปวส.1 (ม.6)

ที่มา : ประกาศวิทยาลัยฯ

Social Share