กำหนดการลงทะเบียนเรียน การสอบแก้ตัว และวันเปิดภาคเรียน

วัน เดือน ปีรายละเอียด
25-26 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.
25 ตุลาคม 2564 – 8 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน
ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพิ่ม ปรับรายวิชา ถอนรายวิชา
ลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ชำระเงินค่าปรับ)
27-28 ตุลาคม 2564สอบแก้ตัวระดับ ปวช.
29 ตุลาคม 2564ประกาศผลการสอบแก้ตัว ปวช.
1 พฤศจิกายน 2564 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
8 พฤศจิกายน 2564วันสุดท้ายของการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
29 พฤศจิกายน 2564วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
และรักษาสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา
30 ธันวาคม 2564วันสุดท้ายของการส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่งานทะเบียน

ที่มา ประกาศวิทยาลัยฯ
https://elec.pltc.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/elec-2021-10-22_23-40-44_733299.jpg
https://elec.pltc.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/elec-2021-10-22_23-40-47_273909.pdf

Social Share