แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 คน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561

Social Share