นักเรียนระดับ ปวช.2-3 ติดต่อรับเงินค่าเครืองแบบและอุปกรณ์การเรียน ได้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 4 (โรงอาหาร)

– ระดับ ปวช.2 เวลา 8.30-12.00 น.

– ระดับ ปวช.3 เวลา 13.00-16.30 น.

เอกสารที่ต้องเตรียมประกอบการรับเงินคืน

1.ใบสำคัญรับเงิน

2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

Social Share