การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 3-7 มกราคม 2561
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ผลการประกวดประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลุ่มที่ 5.2 ด้านการป้องกัน บรรเทา สาธารณภัย
แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากสิ่งประดิษฐ์ “ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการรั่วไหลของก๊าซผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์”

รายชื่อผู้ประดิษฐ์

  •  นายนครินทร์ ดีอินทร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  •  นายอิศรา พลสิมมา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  •  นางสาวชลธิชา เสือคง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  •  นายบุณยพฤกษ์ ทองรัตน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  •  นายณัฐพล สีดารัตน์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ครูที่ปรึกษา

  •  นายธนันต์ ศรีสกุล
  •  นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
  •  นายปิยะชาติ แสงทอง
  •  นางสาวนันท์ณรัตน์ อยู่สมบูรณ์

 

Social Share