กำหนดการลงทะเบียนเรียน การสอบแก้ตัว และวันเปิดภาคเรียน วัน เดือน ปีรายละเอียด25-26 ตุลาคม 2564ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับชั้น ปวช.25 ตุลาคม 2564 – 8 พฤศจิกายน 2564ลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามแผนการเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพิ่ม ปรับรายวิชา ถอนรายวิชาลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด (ชำระเงินค่าปรับ)27-28 ตุลาคม 2564สอบแก้ตัวระดับ ปวช.29 ตุลาคม 2564ประกาศผลการสอบแก้ตัว…

การอบรมมาตรฐานทักษะความรู้ความชำนาญสำหรับช่างโครงข่ายใยแก้วนำแสง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ read more