แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม read more