กำหนดการโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักเรียนระดับ ปวช. 1 (เข้าค่ายปรับสภาพและเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2561