ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชา ระดับชั้น สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ปวส.1 ปวส.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ปวส.1 ปวส.2   สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ปวส.1 ปวส.2   สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ปวช.1…

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม read more

กำหนดการถ่ายรูปและการแต่งกาย เพื่อทำบัตรนักเรียน-นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา read more