ระดับปวช.1-2 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ระดับปวช.3 ชำระเงินค่าจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 300 บาท

สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม   ปวส.1

 กลุ่ม 1

 กลุ่ม 2 ม.6

 3,120 บาท

 3,520 บาท

   ปวส.2

 กลุ่ม 1

 กลุ่ม 2 ม.6

  620 บาท

 3,340 บาท

 สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

 ปวส.1

 กลุ่ม 1-2

 3,280 บาท

   ปวส.2  กลุ่ม 1-2  620 บาท

 สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ปวส.1
 

 กลุ่ม 1

กลุ่ม 2 ม.6

 3,040 บาท

 3,440 บาท

   ปวส.2

 กลุ่ม 1

 กลุ่ม 2 ม.6

 620 บาท

 3,580 บาท