9 ตุลาคม 2560  ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.1-2
10 ตุลาคม 25  ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวช.3
11 ตุลาคม 256  ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.1
12 ตุลาคม 2560  ลงทะเบียนเรียนระดับ ปวส.2
16 ตุลาคม 2560  วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16-27 ตุลาคม 2560  เว้นวันหยุดราชการ
      ลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพิ่ม ปรับรายวิชา
    ลงทะเบียนเรียนไม่ครบตามแผนการเรียน
    ลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนด
19-20 ตุลาคม 2560  ลงทะเบียนสอบแก้ตัว ระดับ ปวช.
3 พฤศจิกายน 2560 วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา และรักษาสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา