การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน

  • ปวช.1 วันที่ 25 มกราคม 2560
  • ปวช.2 วันที่ 26 มกราคม 2560
  • ปวช.3 วันที่ 27 มกราคม 2560

เอกสารการรับเงินอุปกรณ์ เรียนฟรี 15 ปี

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่
  2. ใบสำคัญรบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน