• 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลกิจกรรม ปวช.3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2/2559
  • 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ทุกระดับชั้น (รับใบคำร้องที่ห้อง อวท.)
  • 8-10 มีนาคม 2560 ซ่อมเสริมกิจกรรม ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
  • 13-17 มีนาคม 2560 ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในวิทยาลัยฯ
  • 20 มีนาคม 2560 ประกาศผลซ่อมกิจกรรม