กำหนดการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559

ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1

1-3 ก.พ. 2560

 ลงทะเบียนฝึกงานภาคฤดูร้อน ปวส.
 ลงทะเบียนตามแผนการเรียน ปวส.

6-10 ก.พ. 2560  ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
20 ก.พ. 2560  วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1
20-24 ก.พ. 2560  ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อนช้ากว่ากำหนด
6-10 มี.ค. 2560  ส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่งานทะเบียน
31 มี.ค. 2560  วันสุดท้ายการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1
7 เม.ย. 2560  ส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
24 เม.ย. 2560  ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1
25 เม.ย. 2560  ลงทะเบียนสอบแก้ตัวภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1 ปวช.
26-28 เม.ย. 2560  สอบแก้ตัว ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1
4 พ.ค. 2560  ส่งผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1
9 พ.ค. 2560  ประกาศผลสอบแก้ตัว ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 1

 

ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2

3 เม.ย. 2560        วันเปิดภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2
12 พ.ค. 2560  วันสุดท้ายการเรียน ภาคเรียนฤดูร้อนช่วงที่ 2
19 พ.ค. 2560  ส่งผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน
26 พ.ค. 2560  ประกาศผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน