ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2

เข้าร่วมโดรงการสร้างระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อร่วมกันดูแลผู้เรียน

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

30 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

ภาพกิจกรรม