คุณสมบัติผู้เข้าเรียน  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
   ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
   ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาโทรคมนาคม
 • หรือเทียบเท่า

 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
   ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์
 • หรือเทียบเท่า

 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

   
   สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขางานเทคโนโลยีระบบสื่อสารวิทยุ
   ผู้เรียนต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาโทรคมนาคม
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • หรือเทียบเท่า

 ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ