คณะครูอาจารย์

montee

นายมนตรี เตียวเจริญพร

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 sakda  
นายศักดา สุวรรณประเสริฐ
 bl  
นายบุญเลิศ สุคนธ์นรรัตน์
 luechai  
นายลือชัย จันทรศิริ
 kyr  
นลินรัตน์ พัชระพรรัตน์
ตำแหน่ง ครู  วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขา สังคมศึกษา
ครุศาสตร์อุสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 pc

 
นายพิเชษฐ์ ชาติวรรณ

 rsm  

นายรังสิมันต์ น้อยเจริญ
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขา อุตสาหกรรมศึกษา

 sp  
นายสมปอง ศรีลักษณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา 
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 phomsak  
นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 wijitra  

วิจิตรา สังข์แก้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชา ไฟฟ้า
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) สาขาวิชา ไฟฟ้า

 nopphorn  
นายนพพร จูจันทร์
 nannarat  
นางสาวนันท์ณรัตน์  อยู่สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิต)
 meatee  
นายเมธี สุ่นสุข
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขา ไฟฟ้าสื่อสาร
 tanan  
นายธนันต์ ศรีสกุล
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) สาขา อิเล็กทรอนิกส์
 nopphorn2

 

นายนพพร เกตุบำรุง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 jp  
นายจักรพันธ์ พัชระพรรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา เทคโนโลยีการวัดคุมทางอุตสาหกรรม
 piyachat


นายปิยะชาติ แสงทอง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

 
 jintawat  
นายจิณทวัฒน์ จันทร์แดง
ตำแหน่ง ครู
วุฒิการศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 pontakorn


นายพนธกร พงศ์จิระปัญญา