ระดับ

เข้าเรียนปี

โครงสร้างหลักสูตร


แผนการเรียน

ปวช.

2559

2558

2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  Coming Soon....
 ปวส. 2559

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6

เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ปวส.  2558

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546

 
ปวส. 2557

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2546