โครงสร้างหลักสูตร

ระดับเข้าเรียนปีโครงสร้างหลักสูตรแผนการเรียน
ปวช.2563หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
 – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
      กลุ่ม 1-2
 2562 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
 – สาขางานเมคคาทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
ปวส.2563หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6

 

สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 –
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6

2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์