ระดับ เข้าเรียนปี โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน
ปวช. 2563
2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
 – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
 – สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
ปวส. 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 –
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6
2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์