ระดับ เข้าเรียนปี โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน
ปวช. 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2562
 – สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
 – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
– สาขางานเมคคาทรอนิกส์ 
      กลุ่ม 1-2
  2562   – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
      กลุ่ม 3-4
 – สาขางานเมคคาทรอนิกส์
      กลุ่ม 1-2
ปวส. 2563 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2563
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สายตรง
 – อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ม.6

สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สายตรง
 –
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ม.6

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 – เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6

2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557
 – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 – สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์